Generelle vilkår og betingelser, Tidler AS

1. BAKGRUNN

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Generelle vilkår og betingelser”) regulerer leveringen av kjøretøy transporttjenesten fra Tidler AS, Org. nr. 930 981 990 (“Leverandør”), som inkluderer henting og levering av Kjøretøy på vegne av kunden og andre avtalte tjenester knyttet til dette (“Tjenesten”). Den juridiske enheten som Leverandøren leverer Tjenesten til, vil heretter bli referert til som “Samarbeidspartneren”. Leverandøren og Samarbeidspartneren vil heretter i fellesskap bli referert til som “Partene” eller individuelt som en “Part”.

1.2 Leverandøren tilbyr mobilitetstjenester på en “forespørsel” basis for Kjøretøy som kan transporteres med førerkort klasse B (“Kjøretøy”), som henting av et Kjøretøy på ett sted og transportere det til et annet sted. Konkrete eksempler på slike mobilitetstjenester kan inkludere:

i) Henting og levering til og fra verksted for å utføre reparasjonsarbeid på et Kjøretøy (heretter “Verkstedoppdrag”)

ii) Hjemlevering av et Kjøretøy som en kunde har kjøpt

iii) Henting av et Kjøretøy som skal selges, eller alternativt

iv) Levering av et Kjøretøy for prøvekjøring til en potensiell kjøper, enten hjemme eller til et annet sted. Tjenesten omfatter de tjenestene som Partene har avtalt i henhold til vilkårene i Hovedavtalen.

1.3 Tjenesten utføres for Kjøretøy som eies eller leies av Samarbeidspartneren, deres kunder, deres ansatte, eller tredjeparter (parter som ikke er en “Part” i Avtalen, men som Samarbeidspartneren gjør Tjenesten tilgjengelig for, og som Samarbeidspartneren er ansvarlig for, heretter referert til som “Tredjepart”). Avtalen gjelder kun mellom Partene og styrer deres ansvar i forhold til Tjenesten. En tredjepart kan bruke Tidlers tjenester gjennom Samarbeidspartneren, selv om en slik part ikke har noen rettigheter i henhold til Avtalen.

2 PARTENES FORPLIKTELSER

2.1 Begge Parter forplikter seg til å:

a) Utføre sine respektive forpliktelser under Avtalen på en profesjonell måte, med nødvendig grad av omsorg;

b) Umiddelbart informere den andre Parten dersom en risiko for en forsinkelse skulle finne sted; og

c) Informere den andre Parten om eventuelle krav eller behov for bidrag eller ressurser som ikke er regulert i Avtalen, eller ved behov, i henhold til nye eller endrede instruksjoner.

3 LEVERANDØRENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR

3.1 Leverandøren forplikter seg til:

a) Før henting og, etter levering av et Kjøretøy, uavhengig av type oppdrag eller kjøring som utføres, ta bilder av Kjøretøyet;

b) Sørge for at Kjøretøyet, i løpet av utførelsen av tjenesten fra tidspunktet Leverandøren har tatt bilder av Kjøretøyet i forbindelse med henting, til Leverandøren har overlevert og tatt bilder av Kjøretøyet i forbindelse med levering, er forsikret med et flytende motorvognforsikring under Leverandøren. Vilkårene som styrer forsikringen er vedlagt som Vedlegg 4. Leverandørens ansvar reflekterer ansvaret som er angitt i forsikringsvilkårene, og Leverandørens ansvar er begrenset på en tilsvarende måte, og til beløpet som blir utbetalt av forsikringsselskapet i forbindelse med hvert forsikringsoppgjør. Dersom Leverandørens forsikring blir benyttet for å regulere kostnader for skade(r), skal Leverandøren være ansvarlig for betalingen av «egenandelen» som oppstår, og som skal betales til Leverandørens forsikringsselskap etter gjeldene regler fra tid til annen.

3.2 I samsvar med punkt 3.1.b ovenfor, under utførelsen av tjenesten, skal Leverandøren være ansvarlig for Kjøretøyet fra det tidspunktet Leverandøren fotograferte Kjøretøyet i forbindelse med henting, og frem til Leverandøren returnerer og har fotografert Kjøretøyet i forbindelse med levering. Imidlertid vil Leverandøren ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller skader dersom tjenesten innebærer at Leverandøren frasier seg ansvaret for og besittelsen av Kjøretøyet, for eksempel hvis tjenesten omfatter flere hentinger og leveringer, eller hvis arbeidet skal utføres av en tredjepart (for eksempel et verkstedoppdrag) eller testkjøring som ikke utføres av Leverandøren. Slike feil eller skader på Kjøretøyet er Samarbeidspartners ansvar. I forbindelse med eventuell mellomlagring av et Kjøretøy under en pågående oppgave som en del av Leverandørens tjeneste, vil Leverandøren fortsatt være ansvarlig for Kjøretøyet, med mindre annet er definert mellom partene.

3.3 Dersom en defekt eller skade som Leverandøren er ansvarlig for i henhold til Avtalen, dekkes og kompenseres av Samarbeidspartner, kundens eller andre tredjeparters forsikring, skal Leverandøren kompensere denne parten med et beløp tilsvarende egenandelen.

4 SAMARBEIDSPARTNERES FORPLIKTELSER OG ANSVAR

4.1 Samarbeidspartneren forplikter seg til:

a) Sørge for at Kjøretøyet, før tjenesten starter, kan kjøres på en lovlig måte. Lovlig kjøremåte betyr at Kjøretøyet må være i stand til å bestå en uanmeldt kjøretøykontroll.

b) Umiddelbart varsle Leverandøren dersom Kjøretøyet er utsatt for noen feil eller skade. Eventuelle feil eller skader skal rapporteres skriftlig til Leverandøren uten opphold og senest fire (4) uker etter levering, og skal inkludere en beskrivelse av den aktuelle feilen eller skaden. Hvis Samarbeidspartner ikke varsler Leverandøren skriftlig innen nevnte tidsperiode, vil Samarbeidspartner miste retten til å fremme krav i forbindelse med feilen eller skaden.

c) Der det er relevant, initiere og opprettholde kontakt med eventuelle tredjeparter (for eksempel verkstedbedrifter) for å sikre at tjenesten kan utføres på en effektiv måte;

d) der det er nødvendig, bistå Leverandøren i forhold til tredjeparter (for eksempel verkstedbedrifter); og

e) Med unntak av tilfeller der Leverandøren uten tvil er ansvarlig i henhold til punkt 3 i disse Generelle Vilkår og Betingelser, skal Leverandøren holdes skadesløs og fri for ansvar dersom en tredjepart fremmer et krav mot Leverandøren som følge av utførelsen av tjenesten.

5 BESTILLING, LEVERING OG GODKJENNING

5.1 Tjenester bestilles via Leverandørens digitale booking system og/eller via API (heretter omtalt som "Booking System" og "Bestilling" henholdsvis), med mindre annet er angitt i Avtalen. I forbindelse med bestilling, skal Samarbeidspartner spesifisere henteadressen, leveringsadressen og ønskede tider for henting og levering. Dersom Kjøretøyet skal gjennomgå et verkstedsoppdrag eller annet lignende tiltak, skal dette også oppgis i forbindelse med bestillingen, inkludert annen nødvendig informasjon slik at Leverandøren kan utføre tjenesten (for eksempel hvilket verksted, dets kontaktpersoner, osv.). Ved bestilling utenfor Booking Systemet (for eksempel via telefon eller e-post) påløper en administrasjonsavgift på NOK 199. Når det gjelder bestilling utenfor Booking Systemet, har Leverandøren rett til å avstå fra å utføre bestillingen, for eksempel hvis ingen personell er tilgjengelige.

5.2 Booking Systemet tilbys "som den er", noe som innebærer at Leverandøren ikke kan garantere at Booking Systemet vil være fri for feil eller forstyrrelser. Tekniske forstyrrelser forårsaket av spesifikt vedlikeholdsarbeid, videreutvikling og/eller andre forstyrrelser kan begrense og/eller midlertidig hindre muligheten til å bruke Booking Systemet. I tilfelle feil i Booking Systemet, forplikter Leverandøren seg til å starte feilsøking og tiltak for å rette opp feilen så snart som mulig.

5.3 Dersom Samarbeidspartner oppdager at Booking Systemet ikke er tilgjengelig eller at visse funksjoner ikke fungerer som forventet, skal Leverandøren informeres om dette.

6 KAPASITET OG TILGJENGELIGHET

6.1 Leverandøren strever alltid etter å minimere forsinkelser, ha høy tilgjengelighet og å kunne tilby de tjenestene kundene ber om når de ber om det. Imidlertid er Samarbeidspartner klar over og aksepterer at Leverandøren er avhengig av både interne faktorer som sjåførkapasitet, men også eksterne faktorer (som for eksempel trafikksituasjonen) og dermed aksepterer at mindre forsinkelser kan forekomme i forbindelse med utførelsen av tjenestene og at tilgjengelige tider for utførelsen av tjenester kan bli utilgjengelige.

7 AVBESTILLING OG OMBOOKING

7.1 Med mindre annet er angitt i Avtalen, kan avbestilling og ombooking skje kostnadsfritt frem til kl. 17:00 to dager før tjenesten skal utføres. Hvis avbestilling eller ombooking skjer etter denne tiden, har Leverandøren rett til å belaste NOK 199, og hvis avbestilling eller ombooking skjer etter kl. 17:00 dagen før tjenesten skal utføres, har Leverandøren rett til å belaste hele kostnaden for bestilte tjenester. Eventuelle avbestillinger eller ombookinger som gjøres før kl. 17:00 to dager før tjenesten skal utføres, kan gjøres kostnadsfritt.

8 TJENESTEN, SUPPLERENDE TJENESTER OG KOSTNADER

8.1 Kjøretøyet kjøres på sine egne hjul i forbindelse med levering av tjenestene. For lengre transportoppdrag mellom byer og/eller utenfor Leverandørens Sone 1 og Sone 2, kan Leverandøren tilby Samarbeidspartner at Kjøretøyet transporteres delvis på en transportbil eller tilhenger gjennom en underleverandør. Dette vil ikke skje med mindre Samarbeidspartner har gitt sitt samtykke. Dersom en del av transporten foregår på en transportbil eller tilhenger gjennom en underleverandør, er det fortsatt Leverandørens sjåfør som leverer første og siste del av oppdraget - for eksempel er det Leverandørens sjåfør som henter eller leverer Kjøretøyet på Samarbeidspartners anlegg, og tilsvarende er det Leverandørens sjåfør som henter og leverer Kjøretøyet til tredjeparten.

8.2 Vedlegg 1 spesifiserer tidene for utførelsen av tjenesten, som tid for henting, leveringstid, tid hos kunden og tid på anlegget. Tiden begynner å bli beregnet innenfor det avtalte tidspunktet for henting eller levering fra når Leverandørens sjåfør ankommer avtalt adresse / sted. Hvis de angitte tidene overskrides, har Leverandøren rett til å belaste NOK fem (5) per minutt. Maksimalt belastbar ventetid per individuell venteperiode er 20 minutter (en maksimal sum på NOK 100), etter hvilket Leverandøren har rett til å avslutte tjenesten. I slike tilfeller belastes full pris for tjenesten samt eventuelle faktisk påløpte ventetidsavgifter. I tillegg kan Leverandøren (men har ingen forpliktelse til å) tilby Samarbeidspartner muligheten til at sjåføren venter i lengre tid enn avtalte 20 minutter, noe som avtales mellom partene i løpet av en individuell oppgave, der ventetiden fortsetter å bli belastet med samme vilkår som angitt ovenfor og i tråd med Avtalen mellom partene for den aktuelle oppgaven. For lengre transportoppdrag mellom byer og/eller utenfor Leverandørens Sone 1 og Sone 2 der maksimal ventetid på 20 minutter overskrides og der Leverandøren utøver sin rett til å avslutte oppdraget (i tråd med det som er stipulert ovenfor), har Leverandøren rett til å belaste Samarbeidspartner en ekstra avgift på 20% av opprinnelig oppdragspris (potensielle tilleggsomkostninger som drivstoffpåfylling skal ikke inkluderes i en slik beregning, heller ikke noen kostnad for ventetid) for å dekke kostnadene med å få sjåføren tilbake uten Kjøretøyet som var booket for henting.

8.3 Dersom samarbeidspartneren bestiller en tilleggstjeneste fra Leverandøren, som for eksempel drivstoffpåfylling eller vasking, vil samarbeidspartneren bli belastet de faktiske kostnadene for tilleggstjenesten i tillegg til en serviceavgift på NOK 199.

8.4 Dersom en av Leverandørens sjåfører mener at det er en risiko for at Kjøretøyet kan gå tom for drivstoff (bensin, diesel eller elektrisitet), har Leverandøren rett til å fylle på slik at tjenesten kan utføres. Når det gjelder bensin- og dieselbiler, belastes Samarbeidspartneren den faktiske kostnaden for drivstoffet pluss en serviceavgift på NOK 199. Når det gjelder elektriske biler, belastes Samarbeidspartner den faktiske kostnaden for lading pluss en serviceavgift på NOK 250 per påbegynt halvtime.

8.5 I forbindelse med lengre kjøreturer mellom byer (se vedlegg 1) kan det oppstå avvik og ekstra krav kan bli stilt på stedet der Kjøretøyet skal hentes eller leveres for at tjenesten kan utføres, for eksempel muligheten til å kunne hente Kjøretøyet tidligere om morgenen og/eller levere Kjøretøyet senere på kvelden enn de vanlige åpningstidene for anlegget i spørsmålet.

8.6 I tilfelle uforutsette hendelser oppstår som forverrer utførelsen av tjenesten, skal Partene, i samråd og i god tro, forsøke å finne en alternativ løsning slik at tjenesten kan utføres. Dette kan innebære at tjenesten blir utført senere eller til en annen pris.

9 ANSVARSBEGRENSNING

9.1 En Parts erstatningsansvar for skader overfor den andre Parten skal begrenses til direkte skade og et beløp som tilsvarer den lavere av (i) én (1) prosent av verdien av samarbeidspartnerens totale bestilling de siste 12 månedene, eller (ii) NOK 20 000.

9.2 En Parts begrensning av ansvar som er nevnt ovenfor, gjelder ikke i tilfelle skaden har oppstått gjennom grov uaktsomhet eller forsett fra Parten.

9.3 Ingen av Partene skal holdes ansvarlige for indirekte skade eller tap som er påført den andre Parten. Begrensningen av ansvar dekker, men er ikke begrenset til, tap av produksjon, tap av inntekt eller andre økonomiske følgekostnader.

10 KOMPENSASJON OG BETALINGSBETINGELSER

10.1 Kompensasjonen som Samarbeidspartner skal betale for tjenestene er angitt i Vedlegg 1.

10.2 Alle priser og gebyrer som er spesifisert i Avtalen er eksklusive moms. Leverandøren justerer prisene for endringer i henhold til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for transport- og logistikk samt. Informasjon- og kommunikasjonsbedrifter (www.ssb.no). Perioden for endringen måles fra 1. oktober til 30. september hvert år, og eventuelle prisjusteringer gjelder for bestillinger som er plassert fra 1. januar året etter målingsperiodens avslutning.

10.3 Fakturering skjer etterskuddsvis hver måned.

10.4 Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, skal betaling skje senest tretti (30) dager etter mottak av faktura.

10.5 Dersom Samarbeidspartner er forsinket med betaling i henhold til punkt 10, skal Leverandøren ha rett til renter på det forfalte beløpet i henhold til det som følger av den til enhver tid gjeldende norske renteloven i henhold til finans departementet (www.regjeringen.no).

11 Tredjepartsleverandører

11.1 Hver Part har rett til å engasjere underleverandører for å utføre deler av sine respektive forpliktelser i henhold til Avtalen.

11.2 Hver Part være ansvarlig overfor den andre Part i forbindelse med engasjement av underleverandører og er ansvarlig for enhver handling, skade eller unnlatelse fra slike underleverandører som en part underlagt primært ansvar.

12 MARKEDSFØRINGSTILTAK OG SALGSINNSATS

12.1 Begge Parter har rett til å markedsføre seg selv og sine egne varemerker under samarbeidet og også til å bruke den andre Partens navn og logo på sin egen nettside, så lenge avtalen er aktiv.

12.2 Etter fullføring av en Tjeneste skal Leverandøren ha rett til å gjennomføre en såkalt kundetilfredshetsundersøkelse overfor Samarbeidspartnerens kunder. Formålet er å sikre kundens opplevelser og kvalitet i utførelsen av tjenesten.

13 MERKNAD

13.1 Enhver merknad i henhold til Avtalen skal sendes til kontaktpersonene som er angitt i Hovedavtalen (eller til adressen som en Part senere skriftlig gir til den andre Parten, med forbehold om bestemmelsene i denne seksjonen). Slike merknader skal anses å ha blitt mottatt av mottakeren:

a) Dersom levert av bud: leveringsdato;

b) Dersom sendt som rekommandert brev: tre (3) arbeidsdager etter postlegging; og

c) Dersom sendt via e-post som er bekreftet av mottakeren: mottakelsesdag.

14 IMMATERIELLE RETTIGHETER

14.1 Ingenting i Avtalen innebærer at rettighetene til noen av Partenes immaterielle rettigheter eller andre rettigheter skal overføres til den andre Parten, eller at parten på annen måte får noen rettighet til den andre Partens immaterielle rettigheter.

14.2 Ingenting i Avtalen innebærer at rettighetene til noen av Partenes immaterielle rettigheter eller andre rettigheter skal overføres til den andre Parten, eller at Parten på annen måte får noen rettighet til den andre Partens immaterielle rettigheter.

15 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

15.1 Betingelsene som er angitt i punkt 15 med store bokstaver, skal ha samme betydning som brukt i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 («GDPR»).

15.2 Når det gjelder personopplysninger som samles inn av Samarbeidspartneren fra sine kunder og som vil bli delt med Leverandøren for å utføre tjenestene under Avtalen, skal Samarbeidspartneren være behandlingsansvarlig og Leverandøren være databehandler. Slike personopplysninger skal bare behandles av Leverandøren i samsvar med Avtalen, hvis det er påkrevd i henhold til norsk lov eller GDPR eller etter instruksjoner fra Samarbeidspartneren.

15.3 Det følger av Avtalen at databehandleren vil behandle personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. I slike tilfeller krever GDPR at det inngås en skriftlig avtale mellom behandlingsansvarlig og databehandleren. Partene har derfor inngått en databehandlingsavtale, Vedlegg 2, i henhold til vilkårene som beskriver behandlingen av personopplysninger og partenes ansvar og forpliktelser i detalj.

16 FORCE MAJEURE

16.1 Ingen av Partene skal holdes ansvarlig for omstendigheter utenfor deres kontroll som hindrer, forsinkelser eller som utgjør en urimelig hindring for den partens utførelse av sine forpliktelser i henhold til Avtalen, noe som inkluderer, men er ikke begrenset til, stormer, lyn, brann, oversvømmelser eller andre lignende omstendigheter av betydelig omfang, uautorisert datatilgang, datakrasj, feil eller mangler i forhold til tilførselen av energi, telekommunikasjon eller annen kommunikasjon, handlinger eller unnlatelser fra offentlige myndigheter, nye eller endrede lover, arbeidskonflikter, blokader, trusler mot ansattes fysiske sikkerhet, krig eller terrorisme eller andre lignende omstendigheter ("Force Majeure").

16.2 Hvis en Part ønsker å påberope seg en Force Majeure hendelse, skal den Part umiddelbart informere den andre Parten om når hendelsen startet og når den opphørte. Hvis denne Parten ikke gir slik melding, skal denne Parten ikke være frikjent fra eventuelle krav om manglende oppfyllelse av visse forpliktelser der unnlatelsen er basert på en Force Majeure hendelse. Begge Parter skal forsøke å forebygge og minimere virkningene av ikke-oppfyllelsen av Avtalen på grunn av en Force Majeure hendelse.

16.3 Hvis en Part er hindret fra å utføre sine forpliktelser i henhold til Avtalen på grunn av en Force Majeure hendelse i en periode på over to (2) måneder, har den andre Parten rett til å umiddelbart si opp Avtalen. Ingen av Partene skal ha noe ansvar overfor den andre Parten i tilfelle av at Avtalen blir avsluttet på grunn av en Force Majeure hendelse.

17 FØRTIDIG OPPHØR / TERMINERING

Uavhengig av det som er fastsatt i Avtalen angående varigheten og oppsigelse, skal hver Part ha rett til å gi skriftlig oppsigelse med umiddelbar virkning hvor:

a) En Part erklæres konkurs, søker om selskapsreorganisering, går i likvidasjon, suspenderer betalingene eller på annen måte anses å være insolvent; eller

b) En Part begår vesentlig mislighold av bestemmelsene i Avtalen.

18 KONFIDENSIALITET

18.1 Partene forplikter seg i løpet av avtaleperioden og etterpå til å ikke videreformidle til tredjepart konfidensiell informasjon (som definert nedenfor) som Partene har mottatt som følge av Avtalen. Videre skal hver av Partene treffe nødvendige tiltak for å hindre at ansatte, underleverandører eller andre mellommenn bruker eller videreformidler konfidensiell informasjon til noen tredjepart.

18.2 I henhold til denne Avtalen betyr "Konfidensiell informasjon" all informasjon (skriftlig så vel som muntlig), inkludert, men ikke begrenset til teknisk, praktisk og kommersiell informasjon, med unntak av det som er angitt i punktene (a) - (d) nedenfor:

a) informasjon som er allment kjent, eller som blir allment kjent, annet enn som et resultat av et brudd på Avtalen;

b) informasjon som en Part kan dokumentere at de hadde i sin besittelse før de fikk informasjonen fra den andre Part;

c) informasjon som Parten, på en lovlig måte og uten noen begrensninger på retten til å videreformidle slik informasjon, får fra en tredjepart utenfor kontraktsforholdet;

d) informasjon som en Part er lovpålagt å avsløre på grunn av obligatorisk lovgivning, rettsavgjørelse eller avgjørelse fra annen offentlig myndighet.

18.3 I tillegg til det som er nevnt i punkt 18.1, skal Samarbeidspartneren også sørge for at selskaper som er en del av samme konsern som Samarbeidspartneren (i samsvar med definisjonen som er fastsatt i den norske aksjeloven som gjelder fra tid til annen) overholder forpliktelsene som er fastsatt i punkt 18.1 som om forpliktelsene var direkte gjeldende for slikt selskap. For å unngå tvil, skal enhver overtredelse av punkt 18.1 av ethvert selskap innen samme konsern som Samarbeidspartneren anses som en direkte overtredelse av Samarbeidspartneren.

18.4 Denne taushetsplikten gjelder under hele avtaleperioden og i en periode på fem (5) år etter at Avtalen opphører.

19 ENDRINGER I GENERELLE VILKÅR

Leverandøren skal ha rett til å gjøre endringer i de Generelle Vilkårene. En ny versjon av de Generelle Vilkårene vil bli publisert på www.tidler.se minst 30 dager før de trer i kraft. Hvis Samarbeidspartneren bestiller en tjeneste etter at de nye Generelle Vilkårene har tredd i kraft, skal dette anses som om de nye Generelle Vilkårene er akseptert.

19.1 Dersom vilkårene tydelig forverres for Samarbeidspartner forplikter Leverandøren seg til å, i tillegg til det som er nevnt i punkt 19, også kontakte Samarbeidspartner skriftlig, hvor denne endringen blir redegjort og akseptable for begge Parter.

20 ANNET

20.1 Ingenting i denne Avtalen skal medføre at Partene har inngått et partnerskap eller tilsvarende.

20.2 Bortsett fra det som er spesifikt angitt i Avtalen, har ingen av Partene rett til å representere, handle på vegne av eller binde den andre Parten juridisk, uten skriftlig samtykke fra den andre Parten.

20.3 Ingen av Partene er ansvarlig eller forpliktet til å betale erstatning for den andre Partens, eller dens ansatte eller tredjeparts handlinger eller unnlatelser.

20.4 Hver av Partene har ikke rett til å overføre sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Avtalen uten den andre Partens skriftlige samtykke.

21 RETTSLIGE GRUNNLAG OG TVISTER

21.1 Avtalen skal være underlagt norsk rett.

21.2 Ved uenighet om tolkning, anvendelse eller utførelse av Avtalen, skal Partene møtes for å diskutere tvisten og finne en minnelig løsning. Hvis Partene ikke klarer å bli enige om en minnelig løsning, skal tvisten endelig avgjøres ved voldgift etter lov om voldgift 14. mai 2004, nr. 25.. Voldgiftssaken skal føres i Oslo kommune på norsk.

21.3 Voldgiftsprosedyrer som er anmodet som følge av denne voldgiftsklausulen, skal omfattes av konfidensialitet. Konfidensialiteten dekker all informasjon som oppstår i løpet av prosedyrene, samt enhver avgjørelse eller uttalelse som er gitt som følge av prosedyrene. Informasjon som er dekket av konfidensialitet, kan ikke offentliggjøres i noen form til tredjepart uten den andre Partens skriftlige samtykke. Imidlertid skal ikke Partene hindres fra å avsløre slik informasjon for å sikre sine rettigheter på best mulig måte overfor den andre Parten som følge av tvisten eller der Partene er forpliktet til å avsløre slik informasjon i henhold til enhver lov, forskrift, beslutning fra offentlig myndighet, børsavtale eller lignende.

21.4 Dersom Avtalen, eller deler av den, overføres til en tredjepart, skal denne tredjeparten automatisk være bundet av bestemmelsene i denne voldgiftsklausulen.

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Tjenester

Prøvekjøring hjemme

Hjemlevering

Henting hjemme

Tilbakelevering

Privatinnkjøp

Bilbytte

Henting og levering for verkstedsbesøk

Administrerte tjenester

Internlogistikk

Langdistanse: Ekspress

Langdistanse: Lastebil med presisjon

Bedrift

Om Oss

Våre sjåfører

Nyheter

Karriere

© 2023 Today Mobility

Kontakt

Vollaveien 15

0668 Oslo

Norge


+47 74 99 99 90

[email protected]

Sosiale Medier

LinkedIn

Juridisk

Vilkår og betingelser