Allmänna Villkor

1. BAKGRUND

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för Tidler ABs, organisationsnummer 559020-1827 (”Leverantören”), tillhandahållande av fordonstransporttjänst bestående av att hämta och lämna fordon för uppdragsgivares räkning och därtill avtalade tjänster

(”Tjänsten”). Den juridiska person till vilken leverantören tillhandahåller Tjänsten kallas i Avtalet för ”Samarbetspartner”. Leverantören och Samarbetspartner kallas gemensamt för ”Parterna” eller var för sig för ”Part”.

1.2 leverantören tillhandahåller mobilitetstjänster on demand för fordon som kan framföras med B körkort (”Fordon”) såsom att hämta upp ett fordon på en plats och sedan transportera det till en annan plats. Konkreta exempel på sådana mobilitetstjänster kan vara:

i) hämta-lämna-service till och från en fordonsverkstad för att utföra verkstadsarbete på Fordonet (nedan ”Verkstadsärende”)

ii) Hemleverans av ett Fordon som en kund har köpt

iii) Upphämtning av ett Fordon som ska säljas, alternativt

iv) Leverera ett Fordon för provkörning till en potentiell köpare, hem eller till en annan plats. Tjänsten omfattar de tjänster som Parterna kommit överens om i Huvudavtalet.

1.3 Tjänsten utförs på Fordon som ägs eller leasas av Samarbetspartner, dess kunder eller dess anställda eller av tredje man (sådana parter som inte är del av Avtalet men som Samarbetspartner tillgängliggör Tjänsterna för och som Samarbetspartner ansvarar för benämns i Avtalet som ”Tredje Part”). Avtalet gäller endast mellan Parterna och reglerar dess ansvar i förhållande till Tjänsterna. Tredje Part kan ta del av leverantörens Tjänster genom Samarbetspartner men har inga rättigheter enligt Avtalet.

2. PARTERNAS ÅTAGANDEN

2.1 Båda Parterna åtar sig att:

a) utföra sina respektive åtaganden under Avtalet på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg;

b) omedelbart informera den andra Parten i händelse av att risk för försening föreligger; och

c) informera den andra Parten rörande behov av insatser eller resurser som inte regleras i Avtalet eller vid behov av nya eller ändrade instruktioner.

3. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

3.1 leverantören åtar sig att:

a) före hämtning och efter lämning av Fordon, oavsett vilken typ av ärende eller körning som genomförs, fotografera Fordonet;

b) tillse att alla Fordon under utförande av Tjänsten från den tidpunkt då leverantören fotograferat Fordonet vid upphämtningstillfället fram till dess att leverantören återigen fotograferat Fordonet vid avlämning är försäkrade med en flytande motorfordonsförsäkring. Villkoren för försäkringen är tillgängliga påwww.if.se/villkor med angivande av koden [ 2728214.V5Y9R4 ]. leverantörens ansvar speglar det ansvar som anges i försäkringsvillkoren och leverantörens ansvar är begränsat på motsvarande sätt och till det belopp som utbetalas från försäkringsgivaren vid respektive försäkringstillfälle. I det fall leverantörens försäkring nyttjas för att reglera kostnad för skada ansvarar leverantören för betalning av den självrisk som uppstår och som ska betalas till leverantörens vid var tid gällande försäkringsbolag.

3.2 I linje med punkten 3.1.b ovan ansvarar leverantören under utförande av Tjänsten för Fordon från den tidpunkt då leverantören fotograferat Fordonet vid upphämtningstillfället fram till dess att leverantören återigen fotograferat Fordonet vid avlämning. Dock i de fall då Tjänsten innebär att leverantören lämnar ifrån sig ansvaret och besittningen av Fordonet, exempelvis om Tjänsten omfattar flera upphämtningar och avlämningar, att arbete ska utföras på Fordon av tredje part (exempelvis Verkstadsärende) eller provkörning som inte genomförs av leverantören ska leverantören inte hållas ansvarig för eventuellt fel eller skada. Sådant fel eller skada på Fordon ansvarar Samarbetspartner för. Vid eventuell mellanlagring av Fordon under ett pågående uppdrag som del i leverantörens utförande av Tjänsten bär leverantören fortsatt ansvar för Fordon om inte annat definieras Parterna emellan.

3.3 Om fel eller skada för vilket leverantören enligt Avtalet ansvarar för omfattas och ersätts av Samarbetspartners, Kunds eller annans försäkring ska leverantören ersätta denne med ett belopp motsvarande självrisken.

4. SAMARBETSPARTNERS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

4.1 Samarbetspartner åtar sig att:

a) tillse att Fordon innan Tjänsten påbörjas kan framföras på ett lagligt körbart sätt. Med lagligt körbart sätt menas att Fordonet ska klara av en flygande besiktning;

b) omedelbart meddela leverantören om Fordonet är behäftat med fel eller skador. Fel eller skador ska skriftligen rapporteras till leverantören utan dröjsmål och under inga omständigheter senare än fyra (4) veckor från avlämnandet och ska innehålla en beskrivning av felet eller skadan. Om Samarbetspartner underlåter att skriftligen underrätta leverantören inom den angivna tiden mister Samarbetspartnern rätten att göra gällande krav med anledning av felet eller skadan;

c) i förekommande fall, initiera och upprätthålla kontakt med eventuella tredjeparter (exempelvis verkstadsbolag) för att säkerställa att Tjänsten kan utföras på ett effektivt sätt;

d) vid behov vara leverantören behjälplig i relation till tredjeparter (exempelvis verkstadsbolag), och

e) utom i de fall leverantören uttryckligen ansvarar enligt punkten 3 i dessa Allmänna Villkor, hålla leverantören skadeslös i sådant fall Tredje Part framstället krav mot leverantören med anledning av utförande av Tjänsten.

5. BESTÄLLNING, LEVERANS OCH GODKÄNNANDE

5.1 Tjänster beställs via leverantörens digitala bokningssystem och/eller via API (nedan

“Bokningssystemet” respektive ”Beställning”) om inget annat anges i Avtalet. I samband med Beställning ska Samarbetspartner ange upphämtningsadress, avlämningsadress och önskade tidpunkter för upphämtning och avlämning. Om Fordonet ska genomgå Verkstadsärende, eller annan liknande åtgärd, ska detta också anges vid Beställningen inklusive övrig nödvändig information för att leverantören ska kunna utföra Tjänsten (såsom vilken fordonsverkstad, dess kontaktpersoner m.m.). Vid Beställningar utanför Bokningssystemet (exempelvis över telefon eller via email) tas en administrationsavgift om 195 kr ut. För Beställningar utanför Bokningssystemet har leverantören rätt att avstå bokningen, exempelvis om det inte finns tillgänglig personal.

5.2 Bokningssystemet tillhandahålls ”as-is” vilket innebär bland annat att leverantören inte kan garantera att Bokningssystemet kommer att vara felfri eller utan störningar. Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbete, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna att använda Bokningssystemet. Vid fel i Bokningssystemet åtar sig leverantören att påbörja felsökning och arbeta för att åtgärda felet så snart som möjligt.

5.3 Om Samarbetspartnern upptäcker att Bokningssystemet inte är tillgängligt eller att viss funktionalitet inte fungerar såsom tänkt ska leverantören informeras om detta.

6. KAPACITET OCH TILLGÄNGLIGHET

6.1 leverantören strävar alltid efter att minimera förseningen, ha hög tillgänglighet och att kunna tillhandahålla de Tjänster som kunder efterfrågar när kunder efterfrågar det. Samarbetspartner är dock medveten om att leverantören är beroende av såväl interna faktorer såsom förarkapacitet men även externa faktorer (såsom exempelvis trafikläge) och accepterar att mindre förseningar kan förekomma vid utförandet av Tjänsterna och att tillgängliga tider för utförandet av Tjänster kan ta slut.

7. AV- OCH OMBOKNING

7.1 Om inget annat anges i Avtalet kan av- och ombokning ske kostnadsfritt fram till kl. 17.00 två dagar innan Tjänsten ska utföras. Sker av- eller ombokning efter denna tidpunkt har leverantören rätt att debitera 195 kr och sker av- eller ombokning efter kl. 17.00 dagen innan Tjänsten ska utföras har leverantören rätt att debitera hela kostnaden för den Beställda Tjänsten. Av- eller ombokningar som görs tidigare än kl 17.00 två dagar innan Tjänsten ska utföras kan göras kostnadsfritt.

8. TJÄNSTEN, TILLÄGGSTJÄNSTER OCH KOSTNADER

8.1 Fordon framförs på sina egna hjul i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna. För längre transporter som görs mellan städer och / eller ligger utanför leverantörens Zon 1 och Zon 2 kan leverantören erbjuda Samarbetspartnern att fordonet delvis körs på lastbil genom underleverantör. Detta görs inte utan Samarbetspartnerns medgivande. I det fall delar av en transport görs på lastbil genom underleverantör är det fortsatt leverantörens förare som levererar första respektive sista delen av uppdraget - således är det leverantörens förare som hämtar ut samt lämnar in fordonet på Samarbetspartnerns anläggning och det är även leverantörens förare som hämtar respektive levererar fordonet till Tredje Part.

8.2 I Bilaga 1 anges tider för utförande av Tjänsten såsom tid för upphämtning, tid för leverans, tid hos kund och tid på anläggning. Tiden börjar räknas inom det avtalade tidsfönstret från det då leverantörens förare anländer till den avtalade adressen/platsen. Överskrids de angivna tiderna har leverantören rätt att debitera fem (5) kr per minut. Om ingen annan överenskommelse görs parterna emellan för ett enskilt uppdrag är maximal debiterbar väntetid per enskilt väntetidstillfälle 20 minuter (max 100 kr) varefter leverantören har rätt att avbryta Tjänsten. I sådant fall debiteras fullt pris för Tjänsten samt faktisk ådragen väntetidsavgift. leverantören kan därutöver för ett enskilt uppdrag (men behöver inte) välja att erbjuda Samarbetspartnern möjligheten att föraren väntar kvar längre än de 20 minuter som avtalats, detta stäms av med Samarbetspartnern under pågående uppdrag varpå minuttaxan fortsätter debiteras till samma villkor som ovan och i enlighet med den överenskommelse som träffas parterna emellan för det enskilda uppdraget. För uppdrag som körs mellan städer och / eller ligger utanför någon av leverantörens Zon 1 och Zon 2 där väntetiden uppgår till mer än 20 minuter och leverantören därigenom äger och utövar rätten att lämna uppdraget (i linje med ovan), har leverantören rätt att debitera Samarbetspartnern ett tillägg om 20% av ordinarie uppdragskostnad (eventuella tilläggskostnader såsom tankning som kan ha tillkommit under uppdraget samt väntetid ska ej inkluderas i uträkningen för den extra kostnaden) för att täcka förarens kostnad att kunna ta sig tillbaka utan den bil som bokats transport för.

8.3 För det fall Samarbetspartner beställer en tilläggstjänst av leverantören såsom tank eller tvätt debiteras Samarbetspartner den faktiska kostnaden för tilläggstjänsten plus en serviceavgift på 195 kr.

8.4 För det fall en av leverantörens förare anser att det föreligger en risk för att Fordonet kan komma att få slut på drivmedel (bensin, diesel eller el) har leverantören rätt att fylla på drivmedel så att Tjänsten kan utföras. För bensin- och dieselbilar debiteras Samarbetspartner den faktiska kostnaden för drivmedel plus en serviceavgift på 195 kr. För elbilar debiteras Samarbetspartner den faktiska kostnaden för laddning plus en serviceavgift på 250 kr per påbörjad halvtimme som laddningen tar.

8.5 Vid längre körsträckor mellan städer (se Bilaga 1) kan avvikelser förekomma och ytterligare krav kan ställas på anläggningen där Fordonet ska hämtas eller lämnas för att Tjänsten ska kunna utföras, såsom möjlighet att kunna hämta Fordon tidigare på morgonen och/eller kunna lämna Fordon senare på kvällen än ordinarie öppettider på respektive anläggning.

8.6 För det fall en oförutsedd händelse inträffar som försvårar utförandet av Tjänsten ska Partner i samförstånd och god anda arbeta för att finna en alternativ lösning så att Tjänsten kan utföras. Detta kan innebära att Tjänsten utförs senare eller till ett annat pris.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Parts skadeståndsansvar gentemot den andra Parten är begränsat till direkt skada och till ett belopp motsvarande det lägre beloppet av antingen (i) en (1) procent av värdet av Samarbetspartners totala beställning under de senaste 12 månaderna, eller (ii) SEK

20 000.

9.2 Parts ansvarbegränsning ovan ska inte gälla för det fall skadan orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt av Parten.

9.3 Ingen av Parterna är ansvarig för indirekt skada eller förlust som åsamkas den andra Parten. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, inkomstförlust eller andra ekonomiska följdkostnader.

10. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

10.1 Den ersättning som Samarbetspartner ska betala för Tjänsterna framgår av Bilaga 1.

10.2 Samtliga priser och avgifter som anges i Avtalet är exklusive moms. leverantören justerar priserna med förändringstakten för Arbetskostnadsindex (AKI) Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag (publiceras påwww.scb.se). Perioden för förändring mäts från 1 oktober till 30 september varje år och eventuell prisjustering gäller för bokningar som läggs från 1 januari året efter avslutad mätperiod.

10.3 Fakturering sker månadsvis i efterskott.

10.4 Om inte annat skriftligen överenskommits ska betalning erläggas senast trettio (30) dagar efter mottagandet av fakturan.

10.5 Är Samarbetspartner i dröjsmål med betalning enligt denna punkt 10 har leverantören rätt till ränta på förfallet belopp i enlighet med den vid var tid gällande räntelagen.

11. UNDERLEVERANTÖRER

11.1 Vardera Part har rätt att anlita underleverantör för att utföra delar av sina respektive åtaganden under Avtalet.

11.2 Vardera Parten är ansvarig i förhållande till den andra Parten vid anlitande av underleverantörer och ansvarar för alla åtgärder, skador eller underlåtenhet från dessas sida såsom för egen skuld.

12. MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER OCH FÖRSÄLJNINGSINSATSER

12.1 Båda Parterna har rätt att marknadsföra sig själv och sitt eget varumärke under Samarbetet och där tillika använda den andre Partens namn och logotyp på sin hemsida.

12.2 Efter var genomförd Tjänst har leverantören rätt att genomföra så kallad Kundnöjdhetsundersökning gentemot Samarbetspartners kunder. Syftet med detta är att säkerställa kundupplevelse och kvalitet i genomförande.

13. MEDDELANDEN

13.1 Varje meddelande enligt Avtalet ska skickas till de kontaktpersoner som angetts i Huvudavtalet (eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat den andre Parten, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

a) om avlämnat med bud: dagen för överlämnandet;

b) om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran; och

c) om sänt via e-post som har bekräftats av mottagaren: dagen för mottagandet.

14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

14.1 Ingenting i Avtalet innebär att äganderätten till någon av Parternas immateriella rättigheter eller andra rättigheter övergår till den andra Parten eller att Part på annat sätt erhåller äganderätt till den andra Partens immateriella rättigheter.

14.2 Allt användande av den andra Partens immateriella rättigheter eller andra rättigheter måste på förhand godkännas av den andra Parten.

15. PERSONUPPGIFTSHANTERING

15.1 De uttrycken i denna punkt 15 som har stor bokstav ska ha samma betydelse som de har i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

15.2 För Personuppgifter som insamlas av Samarbetspartner från dess kunder och vilka kan komma att delas med leverantören i syfte att utföra tjänsterna under Avtalet ska Samarbetspartner vara Personuppgiftsansvarig och leverantören vara Personuppgiftsbiträde. Sådana Personuppgifter ska endast Behandlas av leverantören i enlighet med Avtalet, om det krävs enligt svensk rätt eller GDPR eller efter instruktioner av Samarbetspartner.

15.3 Av Avtalet följer att Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning. GDPR föreskriver i sådana fall att ett skriftligt avtal ska ingås mellan den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet. Parterna har därför ingått ett Personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 2, i vilket Behandlingen av Personuppgifter och Parternas ansvar och skyldigheter närmare beskrivs.

16. FORCE MAJEURE

16.1 Ingen av Parterna ska hållas ansvarig för en omständighet bortanför sådan Parts kontroll och som förhindrar, försenar eller utgör ett orimligt hinder för Partens fullgörande av dess skyldigheter under Avtalet, vilket inkluderar men är inte begränsat till, storm, blixt, eldsvåda, översvämning eller annan liknande händelse av stor omfattning, otillbörlig datoråtkomst, datorhaveri, fel eller brister avseende energitillförsel, telefonkommunikationer eller andra kommunikationer, handling eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, arbetsmarknadskonflikter, blockader, hot mot anställdas fysiska säkerhet, krig eller terrorism eller andra därmed jämställda omständigheter (“Force Majeure”).

16.2 Om Part önskar åberopa Force Majeure ska denna Part omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen började respektive när den upphörde. Underlåter Parten att lämna sådant meddelande är Parten inte befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en Force Majeure-händelse. Båda Parter ska sträva efter att förhindra och minska effekterna av att Avtalet inte kan uppfyllas på grund av en Force Majeure-händelse.

16.3 Om en Part är förhindrad att fullgöra sina förpliktelser under Avtalet på grund av en Force Majeure-händelse under mer än två (2) månader ska den andra Parten vara berättigad att omedelbart säga upp Avtalet. Ingen av Parterna ska ha något ansvar i förhållande till den andra Parten i händelse av att Avtalet sägs upp på grund av en Force Majeure-händelse.

17. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

17.1 Oavsett vad som angivits i Avtalet avseende avtalstid och uppsägning har vardera Parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

a) Part försätts i konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd; eller

b) Part i väsentligt hänseende bryter mot bestämmelserna i Avtalet.

18. SEKRETESS

18.1 Parterna förbinder sig att under avtalstiden och därefter för utomstående inte yppa sådan Konfidentiell Information (definierat nedan) som Parterna fått ta del av med anledning av Avtalet. Vidare ska vardera Parten vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställda, underleverantörer eller andra mellanmän använder eller avslöjar Konfidentiell Information för utomstående.

18.2 I Avtalet menas med “Konfidentiell Information” all information (skriftlig såväl som muntlig) inklusive men ej begränsat till teknisk, praktisk och kommersiell information, undantaget vad som anges under (a) - (d) nedan:

a) information som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet;

b) information som Part kan visa att Parten hade i besittning innan Parten erhöll informationen från den andra Parten;

c) upplysning som Part på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att vidarebefordra densamma erhåller från tredje man utanför avtalsförhållande;

d) information som Part är rättsligt förpliktad att tillhandahålla på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.

18.3 Utöver vad som anges i punkten 18.1 ovan ska Samarbetspartner även tillse att bolag som ingår i samma koncern som Samarbetspartner (enligt den definition som framgår av vid var tid gällande aktiebolagslag) följer de åtaganden som anges i punkten 18.1 som om åtagandena var direkt tillämpliga på sådant bolag. För undvikande av missförstånd ska överträdelse av punkten 18.1 av koncernbolag till Samarbetspartner anses som en direkt överträdelse av Samarbetspartnern.

Denna sekretessförbindelse ska gälla i fem (5) år efter det att Avtalet upphör att gälla.

19. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

leverantören äger rätten att göra ändringar i Allmänna Villkor. Ny version av Allmänna Villkor kommer att publiceras påminst 30 dagar innan de träder i kraft. Om Samarbetspartner Beställer en Tjänst efter det att de nya Allmänna Villkoren har trätt i kraft ska det tolkas som att de nya Allmänna Villkoren har accepterats.

20. ÖVRIGT

20.1 Ingenting i Avtalet innebär att Parterna har ingått i ett bolagsförhållande. Lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) ska således inte vara tillämplig på Avtalet.

20.2 Med undantag för vad som särskilt anges i Avtalet äger ingen av Parterna, i något avseende, rätt att företräda, agera på uppdrag av eller rättsligt binda den andra Parten, utan dennes skriftliga godkännande.

20.3 Ingen av Parterna är ansvarig eller ersättningsskyldig för den andra Partens, eller dennes arbetstagares eller uppdragstagares, handlingar eller försummelser.

20.4 Part ska ej äga rätt att utan den andre Partens skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

21.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

21.2 I händelse av konflikt rörande tolkning, tillämpning eller fullgörande av Avtalet ska Parterna träffas för att diskutera tvistefrågan i syfte att söka finna en lösning. I händelse att Parterna inte lyckas enas om en uppgörelse i godo ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska användas i förfarandet.

21.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

21.4 Om Avtalet, eller del därav, överlåts till en tredje person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.

Today Mobility

Delivering the future of mobility,
today

Produkter

Provkörning Hemma

Hemleverans

Hämta Hemma

Internlogistik

Återtag

Privatinköp

Car Swap

Hämta-lämna

Managed services

Långväga: Express

Långväga: Lastbil med precision

Foretag

Om Oss

Våra Förare

Nyheter

Karriär

© 2023 Today Mobility

Kontakt

Sveavägen 166

Stockholm, 113 46

Sweden


+46 775 58 33 33

[email protected]

Social

LinkedIn

Legal

Allmänna villkor